ANASAYFA
ÖLÜMSÜZ İLAHİ KELAMIN AYDINLIĞINDA

KUR’AN-I KERİM

Manzum/Tebyin


B E S M E L E  

 

Müslüman her işine AŞK’ın adıyla başlar…

Besmele müslümanın her işinde anahtar.

Besmelesiz başlanan her iş ters gider,aksar,

Müslüman “besmele”yle zaman/mekanı aşar,

Besmele sonsuzluğun kanatlarını açar…

 

İşte bir kapı daha aralanıyor şimdi,

Gelin birlik gezelim şiir bahçelerini,

Derelim hevenk hevenk vuslat çiçeklerini.

Vuslat sadece sözde,bir teselli belki de!

-Akkor çiy damlasıyız duygular denizinde…-

Taht kuran o şah duygu,hüzün can evimizde…

 

Biz aşka,özgürlüğe ezelden vurgun gönül,

Biz mazlumun hakkını zalimden soran gönül.

Almaktan çok vermeyi hayat düsturu yapan,

Hicran doruklarında sönmez ateşler yakan

Izdırabın evrene sığmaz kıvılcımıyla…

 

Geçmişten hal’e,hal’den geleceğe bin sayha

Mühürsüz kulaklara,gözlere,gönüllere…

 

Paylaşmak ah,ne güzel Gül Kelâm'ı sizlerle…

 

KUR’AN-I KERİM

   

Kadir,Alim,Musavvir,Rahman,Kahhar Olan’dan

Ulular Ulusu’ndan,Sultanlar Sultanı’ından

Ruhü’l Kudüs’ün kutlu sesiyle,nefesiyle

Arınmış,aydınlanmış,inanmış yüreğine

Nebi’nin,çağlarüstü,bengi Işık-Ses Furkan.

-Işıksız kuşaklara,pınarsız bakışlara,

 

Karanlık mekanlara,ufuksuz sahralara…-  

Erişti keremiyle,sonsuz inayetiyle…  

Renkler,sesler,ışıklar,yörüngeler netleşti,  

İnsanlık Gemisi’nin son rotası çizildi…  

Mutsuzluk Çağı gitti,Hilal murada erdi…

***

F U R K A N

 

Furkan,

Bütün zamanlarda/mekanlarda yaşama sanatının en geçerli,en ölümsüz,

en evrensel prensiplerinin toplandığı kozmik evren yaprakları,

 

Furkan,

Ölümsüz çağlarüstü vahiy uygarlığının tükenmez,ilahi pınarı,

 

Furkan,

Yüceler Yücesi Yaradan’ın nankör,değerbilmez kullarına en değerli ve en

ulvi armağanı,

 

Furkan,

Sonsuz gözlü kainat peteğinin her derde deva usaresi,

 

Furkan,

Evrensel,ilahi orkestranın aralıksız yorumladığı ölümsüzlük bestesi,

 

Furkan,

Efsunlu çöllerin alev bağrına oluklardan taşarcasına düşen rahmetler

üstü rahmet,

 

Furkan,

Tağut volkanının lav ırmaklarına geçit vermeyen muhteşem ışık-sed,

 

Furkan,

Yerlerin,Göklerin Nuru’nun dosdoğru ve tertemiz Elçi’sinin gönül

aynasından(sonsuz yüzlü prizmasından)yansıması,

 

Furkan,

Allah Sevgilisi’nin mübarek dudaklarından dökülen,çağları saran,sarsan,

aydınlatan,müjdeler üstü,kutlular kutlusu ,çağlar üstü mesajı,

 

Furkan,

Zifir karanlıklara serpilen hevenk hevenk fecir aydınlığı,

 

Furkan,

Hayat ve ölüm ufuklarında kesiksiz şimşek çakışları,ışımaları…

 

Furkan,

Mevsimler ve iklimler üstü,ezel ve ebed bahçelerinin kokladıkça

güzelleşen,tazelenen,solmaz çiçeği…

 

Furkan,

Ufuklar ötesine,öteler ötesine yürüyenlerin şaşmaz rehberi,

 

Furkan,

Evrensel Işık Ve Barış Devleti’nin ezeli ve ebedi varlığının temel dayanağı,

 

Furkan,

Meleklerin kanat çırpışı,tebessümleri,ürpermesi

 

Furkan,

Sonsuz kanatlı,sonsuz güvercinin mevsimsiz gönül bahçelerine bulut

bulut inmesi,

 

Furkan,

Çirkinliklerin,kinlerin,yalanların,hasedlerin…İyiliklerin,güzelliklerin,

sevgilerin bakışlarıyla yenilmesi,eritilmesi…

 

Furkan,

Tayfunların uğultusu,göklerin gürlemesi,arslanların kükremesi,

kirpiklerin çiylenmesi,mazlumların güvencesi,

 

Furkan,

Hakk’ın batıl’ın boynunu devirmesi,

 

Furkan,

Uğultular,dumanlar,alevler arasından yükselen ney sesi,

 

Furkan,

Gül bahçelerine düşen çiy sağanağı,

 

Furkan,

Peygamberler Peygamberi’nin en büyük mucizesi,

 

Furkan,

Çıkıldıkça yükselen sıradağların-fethedilmeyi bekleyen-en yüce doruğu,

 

Furkan,

İnildikçe derinleşen,ruhu alevlendiren seslerin yankılandığın dipsiz kuyu,

 

Furkan

Gönül fidesinin havası,güneşi,suyu…

  

Furkan,

İnançsızlığın saldırılarına karşı eğrilmez kılıç,delinmez kalkan,

 

Furkan,

En büyük mazlum,en büyük şehid,en büyük kahraman,

 

Furkan,

İnancın mevsimler üstü ufuksuz bahçelerinde sonsuz renkli/kokulu

dev çiçekler açan,sonsuz dallı kutsal bitki,

 

Furkan,

Barış güvercinin ruhu,savaş hisarının en yüksek burcu,öfke gürzünün pamuk

topuzu,

 

Furkan,

Hikmetler denizinin sonsuz perdeli ufku,

 

Furkan,

Çağlarüstünden sonsuzluğa çıkan Işık-Yol,

 

Furkan,

Bataklıklarda çırpınan insanlığa şevkatle uzanan bükülmez Işık-Kol,

 

Furkan,

İman fidesinin göklerdeki kökü,sırların sırrı,özlerin özü,

 

Furkan,

Sonsuzluk Kitabı’nın önsözü.

 

Furkan,

Cümle ölçüsüzlükleri düzelten ölçü,

 

Furkan,

Tekmil çözümsüzlüklerin çözümü,

 

Furkan,

Levh-i Mahfuz Ağacı’nın en güzel,en lezzetli meyvesi,

 

Furkan,

Evrenlerin en kusursuz özeti,inanmayanların zilleti,inananların izzeti,

 

Furkan,

Ruhu zamanlar/mekanlar üstü boyutlara sıçratan metafiziğin kozmik bilinci,

 

Furkan,

Boğucu bir havada gözlerde,gönüllerde hissedilen serinlik,ferahlik,

hafiflik,sekinet,

 

Furkan,

Kayaları,dağları,kuvarsları,elmasları eriten Işık-Haşyet,

 

Furkan,

Evrenlerin soluk alıp vermesi,

 

Furkan,

Vuslatın tesellisi,hicranın ana sinesi,

 

Furkan,

Boyutlar üstü boyutsuzluğun çizgiler üstü çizgisi,sesler üstü sesi,

 

Furkan,

Sayısız yüreği nar daneleri,başaklar gibi yakın kılan kutsal bağ,

 

Furkan,

Evrenleri,yürekleri aydınlatan,yakan,kavuran,onduran dev galaksi-çerağ,

 

Furkan,

İyiliğin,güzelliğin,doğruluğun,barışın,kardeşliğin,

 

Furkan,

Adaletin,hoşgörünün,özgürlüğünün,dengenin,

 

Furkan,

İnceliğin,zarafetin,derinliğin,olgunluğun,

 

Furkan,

Hayatın,ölümün,coşkunun,sonsuzluğun,

 

Furkan,

Izdırabın,sevincin,hüznün,onurun,

 

Furkan,

Sabrın,dayanışmanın,dirliğin,düzenliğin,temizliğin,

 

Furkan,

Özverinin,merhametin,erdemin,çok boyutlu düşüncenin,

Furkan,

Her şeyin her şeyin başı,

 

Furkan,

Her şeyin her şeyin sonu,

 

Furkan,

Tüm koordinatların kesişme noktası…

 

Yaratıkların en nasipsizi,en onursuzu,

En akılsızı,en bahtsızı

Gönlünde bir iz bulunmayan O’ndan…


  Fâtiha

Bakara

Âl-i İmrân

Nisâ

Mâide

En’âm

A’râf

Enfâl

Tevbe

Yûnus

Hûd

Yûsuf

Ra’d

İbrahim

Hicr

Nahl

İsrâ

Kehf

Meryem

Tâ-Hâ

Enbiyâ

Hac

Mü’minûn

Nûr

Furkân

Şu’arâ

Neml

Kasas

Ankebût

Rûm

Lokman

Secde

Ahzâb

Sebe’

Fâtır

Yâsîn

Sâffât

Sâd

Zümer

Mü’min

Fussilet

Şûrâ

Zuhruf

Duhân

Câsiye

Ahkâf

Muhammed

Fetih

Hucurât

Kâf

Zâriyât

Tûr

Necm

Kamer

Rahmân

Vâkı’a

Hadîd

Mücâdele

Haşr

Mümtehine

Saff

Cum’a

Münâfikûn

Teğâbun

Talâk

Tahrîm

Mülk

Kalem

Hâkka

Me’âric

Nûh

Cin

Müzzemmil

Müddessir

Kıyâme

İnsan

Mürselât

Nebe’

Nâzi’ât

Abese

Tekvîr

İnfitâr

Mutaffifîn

İnşikâk

Bürûc

Târık

A’lâ

Gâşiye

Fecr

Beled

Şems

Leyl

Duhâ

İnşirâh

Tîn

Alak

Kadr

Beyyine

Zilzâl

Âdiyât

Kâri’a

Tekâsür

Asr

Hümeze

Fil

Kureyş

Mâ’ûn

Kevser

Kâfirûn

Nasr

Tebbet

İhlâs

Felâk

Nâs

 

ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ

Allah'ın güzel isimlerini görmek için TIKLAYIN

 

(*)

El-Esmâu’l Husnâ

(Allah’ın Güzel İsimleri)

Ey,Kendisinden gayrı ilâhlar bulunmayan(1),

(ALLAH,içlerde yanan sonsuz,dumansız yangın,

Yandıkça yakan,onan,ilacı yaraların.)

Ne eşi,ne benzeri,ne bir dengi bulunan.

Cümle yarattığına hiçbir fark gözetmeden

Merhamet eden,sonsuz nimetler ihsan eden.(2)

Cümle yaratılmışlar hakkında ta ezelde

Hayır,rahmet,merhamet ve mağfiret buyuran,

Her türlü rızıkları,hayırları bahşeden.

(Rabbim,Rabbim,merhamet,aştık sınırlarını,

Olağanüstü rahmet,oluklar doldu,taştı…)

Verilen nimetlere teşekkür edenlere

(İyi kullananlara,kadir,kıymet bilene.)

Muhteşem armağanlar veren kat,kat misliyle.

Mü’minlere acıyan özellikle öte’de.(3)

(Hiçbir şey umurumda değil yemin ederim,

Yeter ki Huzur’una “mü’min” çıkayım Rabbim!)

Yaratılmış ne varsa yerde,gökte sahibi(4),

Bütün âlemlerin bir tek,ölümsüz Sultan’ı.

Bütün yüceliklerden üstün,yüksek pek kudsi.(5)

Beşeri idraklerden beri,münezzeh olan,

Her türlü noksanlıktan,hatadan uzak kalan.

Zatında,sıfatında bütün fiillerinde,

Bütün isimlerinde,bütün hükümlerinde

Münezzeh olan her tür şaibeden,lekeden.

Tehlikeler,belâlar içinde naçar düşen

Kullarını felâha,esenliğe çıkaran,

Cennetteki bahtiyar kulları selâmlayan.(6)

Dünyada Kendisine kulluk edenlere de

Sonsuz mutluluk veren,sonsuz âhirette de

Yaratarak inancın nurunu gönüllerde (7)

O’na sığınanları kavuşturan erince.

Bütün elçilerini doğrulayan,onayan.

Kullarını-her şeyi-denetleyen,gözeten.(8)

İbadet sevabını eksiksiz,tamam veren.

Her güce galip gelen,her yerde ve her zaman.(9)

Ve mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.

Dilediği her şeyi yaptırmaya muktedir

Hiçbir güç tanımadan,kolayca,zorlanmadan.(10)

Mahlûkatı gücüne,sonsuz iradesine

Her an boyun eğmeye,uymaya mecbur eden.

Kırılanı onaran ve tamamlayan bir,bir

Bütün eksiklikleri erişilmez gücüyle.

Mutlak benlik,azamet,ululuk ve Kibriya(11)

Sıfatlarının en çok yakıştığı Zât’ıyla

(Her şey nezdinde küçük kalan,hakir bulunan,

Her işte,her fiilde büyüklüğü beliren.)

Dilediğini “o an” takdir ve tayin eden,(12)

Her istediğini bir “Ol!”la yoktan var eden,

Yarattığı her şeyi kusursuz,birbirine

Uygun boyutlarıyla yaratan,düzenleyen.(13)

Mânâları suretler halinde sergileyen,

Yarattığı şeyleri en güzel betimleyen,

-İstediği sıfatta ve seçtiği surette.-

Biribinden ayrı nitelikler de veren.(14)

Çok büyük,tükenmeyen bir mağfiret sahibi,

Günahları affeden,tekrar,tekrar affeden(15)

Tek Yüceler Yücesi,tek merhamet sahibi.

Her şeye istediği şeyi yapacak güçte(16),

Her işten,her güçlükten muzaffer çıkabilen,

Kudreti karşısında her şeyi aciz brakan,

Düşmanını kahreden,zelil,perişan eden.

İzafi benliklerin var olmadıklarını

Vahyin penceresinden gösteren,seyrettiren.

Sonsuz nimetlerini kesiksiz bağışlayan(17),

Biz nankör kullarına rahmetini yağdıran,

İstihkakı olmayan kuluna ihsan eden

Kesiksiz,karşılıksız hak etse,hak etmese.

Her varlığın rızkını adaletle dağıtan(18),

Faydalanacakları her şeyi bol yaratan,

Her boyutta,ortamda,her zamanda/mekânda.

Mahlûkatın rızkını dilediğince veren,

Hem maddi,hem manevi rızkları yaratan,

Hem onlara ihtiyaç duyan mükevvenatı.

(ALLAH’a uzanan el boş kalmaz,dolar elbet,

Acele şeytandandır,umutla bekle,sabret!)

Büyük hakikati fark ettirip,seyrettiren,

Her türlü zorlukları açan,kolaylaştıran.(19)

Rahmet,bereket,tövbe,rızık kapılarını…

Âlemlerde bir eksik,noksan olmadığını

Görebilen gözlere müşahade ettiren.

Kuluna bakış,görüş kullanım alanını

Açıp değerlendirme imkânını bahşeden.

Fark edilmeyenleri fark ettirip ileri

Doğru ilerliyorken onu değerlendirten.

Olmuş,olan,olacak,gizli,açık her şeyi

Bütün boyutlarıyla en doğru ve en iyi

Gerçek yüzüyle bilen yerdeki,göklerdeki.(20)

(Eşsiz bilgeliğiyle her bilenden çok bilen.)

Rızıkları daraltan,kısan,ruhları alan(21),

Mahzun ruhlara içe dönüklüğü yaşatan.

Rızıkları arttıran,genişleten,ruh veren(22),

Açan,yayan ve derin görüşü oluşturan.

Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan(23),

İnanmayan ruhları karanlıklarda brakan.

Hakikatinden uzak bir yaşam oluşturan.

Evrensel boyuttaki “esfeli sâfiliyn”i

Yaratıcı,”Kesret”i müşahade etmeyi

Sağlayan perdeliği oluşturan,koruyan.

Şeref verip yükselten,yukarıya kaldıran (24),

Güzel ahlâklarıyla sevdiği,beğendiği,

Kullarını yücelten makam sahibi yapan.

Ruhen,fikren yürüten,yatay,dikey yükselten.

Dilediği kuluna izzetler ihsan eden(25),

(ALLAH’ın kullarına zillet içinde,izzet,

Tağut uşaklarına izzet içinde zillet!)

Diğerlerine göre onu değerli kılan.

Dilediği kulunu-kul onu seçtiğinden.-

Benliğinin tutsağı olarak uzak kalan

Hakikatin onduran sonsuz aydınlığına,

Zilletlere düşüren,hor,hakir,zelil kılan…(26)

(Kulun kula kulluğu Rabbim ne büyük zillet,

Kulun Rabbe kulluğu izzetler üstü izzet.)

Tekmil evrenlerdeki her frekansı işiten(27),

Hem farkındalığı,hem kavramayı yaşatan,

Gizli,açık her şeyi en iyi görebilen,

Dillerini anlayan,gizlilerini bilen,

Evrenleri dip bucak foton,foton kapsayan

En üstün derecede görüş sahibi olan.(28)

Her şeye hüküm veren,en doğru hüküm veren.(29)

Hükmünü kesinlikle tam yerine getiren.

-Doğru ile yanlışı ayıran birbirinden.-

Dünyada,âhirette tam adalet sahibi,(30)

Her suçun cezasını gerektiğinde veren.

(Herkese hak ettiği şey neyse uygun gören.)

Haksızlıktan,zulümden beri,münezzeh olan.

(Yok mu sanıyorsunuz ALLAH’ın adaleti

Gözleri kan bürülü insanlık canileri?

Kör sürüleri güden,yine kör sürücüler

Bu zulmün hesabını kimler verecek,kimler?)

 

Yarattıklarının en derûnunda bulunan ,

Varlığında gizlenen,lütfu sınırsız olan.

En nazik,akılların güç yetiremediği

İncelikte hünerli,hikmetli işler yapan.(31)

Kullarına en ince,en sezilmez yollardan

Sonsuz kolaylıklar ve hayırlar ulaştıran.

Mevcudatın hepsinden,en küçük parçasından(32)

(Eşyanın hakikati,bütün gizlilikleri,

Batınî haberlerin geçmişi,geleceği…)

En büyük parçasına kadar haberi olan.

(Her şey sırlar üstü sır,Arş’tan yerin dibine,

En uzak,en yakındır sır saklayabilene.)

Yaratılmış olanın kendisinden açığa

Çıkanla,mertebesi,derecesi hakkında

Ona duygu,düşünce,anlayış gücü veren,

Mülâyemet sahibi,cezayı erteleyen,

Tövbe kapılarını her zaman açık brakan.(33)

Bir eylemin açığa çıkması durumunda,

Fevri tepki vermeyip onun çıkış amacı,

Oluş doğrultusunda değerlendirme yapan.

(Tövbe etmesi için kuluna süre veren,

Gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen.)

Korku,hayranlık veren bir azmet sahibi(34),

Büyüklükte olmayan bir dengi,bir benzeri,

Zatı ve sıfatları sonsuz kemalde olan,

Büyüklüğü akılın,fehmin kavrayışından

Uzak,erişilmesi asla mümkün olmayan.

(İmanın kemal buldu demektir kardeşçiğim

Evrendeki sesini duyduğun an kalbinin.)

Tüm günahlarımızı,kötü hallerimizi

Âlem-i Melekût’tan bile gizleyip bizi

Kimseye karşı küçük düşürmek istemeyen.(35)

Affı bol,az amele bol sevaplar bahşeden.(36)

Kendi rızası için yapılan hayırları

Ziyadesiyle takdir eden,değerlendiren.

Erişilmez yücelik,büyüklükte Tek olan.(37)

Varlıkları Hakikat noktasından seyreden.

Ne dengi,ne benzeri asla bulunamayan.(38)

Yarattığı değişik boyutlu âlemlerin

Kavranması imkânsız derin büyüklüklerin

Eşsiz Yaratıcısı,bilge yöneticisi.

Her türlü kazalardan,belâlardan koruyan,(39)

Bunun için gerekli sebepler oluşturan.

Kaderle belirlenmiş güne/ecele kadar

Varlıkları zevale uğramaktan koruyan.

Cümle yaratılmışın azıkların veren(40),

Azıkları yaratıp bedenlere gönderen,

Herkese ihtiyacı kadar rızkını veren.

Herkesin hesabını gören,görecek olan

Kıyamet koptuğunda kurulduğunda Mizan.(41)

(Her nefsin ömür boyu yaptığı edimleri

Bütün detaylarıyla bilen,değerlendiren.)

Celâdet ve ululuk,kerem sahibi olan.(42)

Sıfatlarıyla sonsuz bir kemalde bulunan,

Heybeti akılları dehşet içinde brakan.

Lütfu,keremi çok bol,geniş,limitsiz olan,(43)

En nankör kullarına bile bol rızık veren,

Her şeyi kullarının yararına yaratan.

(Sözünden hiç caymayan,ikram eden,affeden.)

Tekmil mükevvenatı kontrol altında tutan,

Gözeten,yaptığından haberdar olan her an.(44)

Yapılan duaları duyan,icabet eden(45),

Kulun ihtiyacını bilen,gören,gideren.

Rahmet,kudret,sonsuz bir müsamaha sahibi,(46)

Bütün sıfatları(yla) sonsuz,sınırsız olan,

Kuşatan sevgisiyle,bilgisiyle(rahmetiyle) her şeyi.

Her işinde bir hikmet,bin bir ibret bulunan.(47)

Gerekeni en iyi,en yararlı şekilde

Yapan,hiç aksatmadan sonuca ulaştıran.

O’nu dinleyen iyi kullarını pek seven,

Onları rahmetine,rızasına erdiren

Onlarca sevilmeye gerçekten lâyık olan.(48)

(Senin sevgine muhtaç,Senin sevginle mestim.

Rabbim!Sensiz hayatı,ölümü neyleyeyim!

Rabbim!Çevir gönlümü daima Sen’den yana,

Sevgiyi,özgürlüğü tadayım doya,doya…

Rabbim,Rabbim!Girmesin hiçbir şey aramıza,

İstemem gölge düşsün ölümsüz aşkımıza.)

Yerlerde ve göklerde şanı pek yüce olan(49),

The fully brushed case gets a sapphire crystal on both the front and reverse side rolex replica, and a sturdy knurled crown on the right-hand side.

Nimetleri,ihsanı ölçüye sığmaz olan.

(Sonsuz Rabbin kudreti,biz ümitvar kulları,

Evrensel Saltanat’ın asi vatandaşları…)

Evrenler,yakın,uzak,küçük,büyük evrenler,

Rahmetin kudretini haykıran mucizeler…

Sonsuz zaman,sonsuz yer,sonsuz boyutlu evren,

Düşünceler,duygular üstünde sonsuz şeen.)

Peygamberler gönderen,doğru yolu gösteren,

Ölenlere Mahşer’de hayan verecek olan.(50)

(Hayat içinde ölüm,ölüm içinde hayat,

Vuslat içinde hicran,hicran içinde vuslat…)

Her zamanda/mekânda hâzır ve nâzır olan.(51)

(İlmiyle,kudretiyle görünen görünmeyen,

Her şeye şahid olan bilinen,bilinmeyen.)

Ezelden,ebede dek değişmeden var olan.(52)

Açıkı seçik ortada olan Mutlak Hakikat!

(Ölümsüz Varlığıyla hiç değişmeden duran.)

İşlerini güvenle Kendisine bırakan(53)

(O’na tevekkül eden,yalnız O’ndan bekleyen.)

Kullarının işini düzeltip,yola koyan,

-Onların her işine el atan,kefil olan.-

Herkesten daha iyi yapan,sonuçlandıran.

En sağlam,azalmayan kudret,kuvvet sahibi.(54),

Gücünde,kudretinde hiçbir zaaf olmayan.

Gücün,kudretin sonsuz,tükenmeyen kaynağı.(55)

Sevdiği kullarının en iyi dostu olan(56),

Koruyan,yardım eden,çıkış yolları açan,

Gönendiren,onları başarıya erdiren.

(ALLAH’ı seven gönül galaksilerden coşkun,

O’nu sevmeyen gönül mum alevinden solgun…

Günlük arkadaşlar çok,ALLAH’tan hayrı Dost yok,

Dostluğun anlamını bilen var,yaşayan yok!

ALLAH sevgisi,halis,has bir ALLAH sevgisi

Zaman/mekân üstüne doğru sıçratır “ben”i.)

Cümle yaratılmışın diliyle övülmeye,

Teşekküre,duaya biricik lâyık olan.(57)

En mütekâmil zekâ sahiplerinin bile

Sonsuz saydıklarının sayılarını bilen.(58)

Yaratılmışların hiç biri ortada yokken,

Onları hiç örneksiz ve maddesiz yaratan.(59)

(Fizikle,metafizik sentezin şaheseri,

Makro kozmosla,mikro kozmosun senkronisi,

Evrenler Yaradan’ın ulaşılmaz hüneri…)

Tekmil yaratılmışı ortadan kaldırdıktan

Sonra-Duruşma için-hayat verecek olan.(60)

Cümle yaratılmışa sağlık,can bağışlayan.(61)

Ölüm/hayat arası boyutlarda gezdiren…

Her canlıya ölümü-zamanında-tattıran.(62)

(Canlı her mahlûkunun ölümünü yaratan.)

Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri,(63),

Evrensel enerjinin,kaynağı,hakikati,

Her şeye gücü yeten,sonsuz kudret sahibi.

Her şeyin dayanağı,yerleri ve gökleri

Her an ayakta tutan Zat’ıyla tek var olan.(64)

İstediği zamanda,istediğini bulan(65),

Özellikleri taşan,aşkın,dilediğini

Var etmesine rağmen,bir şeyi eksilmeyen.

Darlıktan,yoksulluktan,acizlikten pak,beri.

Kendisine hiçbir şey-asla-gizli kalmayan.

Şanı pek yüce olan,cömert,kerem sahibi.(66)

(Erişilmez mülkünden hiçbir şey eksilmeyen.)

Sıfatları,Zat’ıyla benzersiz ve Tek olan(67),

Benzersiz Bir,nitelik,nicelik bakımından

Hiçbir dengi,ortağı,emsali bulunmayan,

Bütün fiillerinde sorumsuz,özgür olan…

Hacetlerin kolayca bitirilebilmesi,

Dileklerin yerine getirilebilmesi

İçin baş vurulacak tek güvenilir merci.(68)

Kimseye ihtiyacı olmayan,Kendisine

Her şeyin her an muhtaç olduğu bengi-yüce.

(Ya Rabbi,her şey Sana sonsuz sefer muhtaçtır,

Evrenleri ayakta tutan Samed sırrıdır.)

Dilediği her şeyi yapmaya gücü yeten(69),

Dilediğin yapan,dilemezse yapmayan.

Her türlü kuvvet,kudret sahipleri üstünde(70)

Tasarrufta bulunan,onlara üstün gelen

Sınırsız bilgisiyle,yıpranmaz kudretiyle.

(Nötrondan galaksiye kudretler üstü kudret,

Galaksiden atoma hikmetler üstü hikmet.)

Kullarından kimini şerefte öne alan(71),

Dilerse geri koyan,daha arkaya brakan.(72)

(İsterse erteleyen,isterse önceleyen.)

Ezeli varlığının başlangıcı olmayan(73),

Ebedi varlığının bir sonu bulunmayan(74),

Yarattıkları ile Varlığı açık olan(75),

Örtülü,gizli,uzak aklın tasavvurundan…(76)

Algılanamayanın,gizlinin hakikati.

Yoktan ver ettiği tüm evrenleri yöneten(77),

Bütün olayları tek başına yönlendiren.

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her tavırdan,

Her halden ötelerde,en yücelerden yüce…

(Evrenler el bağlamış,boyun bükmüş Huzur’da,

İnsan ısrar ediyor,sapkınlık oyununda….)

Yaratıklar hakkında mümkün olan her şeyden

Uzak,münezzeh,subhan,benzersiz,ulu olan(78),

Yüceliği her şeye yaygın,sınırsız yüce.

Her durumda,her şartta bir kolaylık gösteren(79),

İyiliği,kayrası her zaman sonsuz olan.

Yapılan tövbeleri işiten,kabul eden(80),

Tövbe kapılarını ardına kadar açan,

Tövbeye sevk edecek sebepleri yaratan,

Suçlarından pişmanlık duyanları affeden.

Kutsal buyruklarını yerine getirmeyen,

Günahları yüzünden tövbesiz göçenlere

(Hakikate ters düşen bir ömür sürenlere.)

Müstahak oldukları için sonuçlarını

Ahirette en keskin,sert biçimde yaşatan.(81)

(Zulmetmeden,adilce cezalarını veren.)

Affı çok olan,kulun günahlarını silen(82),

ALLAH’a ortak koşmak dışında kuşkusuz ki…

Kendisine yönelen,O’ndan yardım dileyen

Kullarına karşı çok şevkatli,merhametli.(83)

Onlar hakkında hayır,kolaylık murad eden,

Sıkıntı,zarar,eza veren,verecek olan

Her türlü davranıştan koruyan,uzak tutan.

(Düşmanlarından emin olmaları babında

Her türlü duygularla,organlarla donatan.)

Ya Rabbi!Kulluğuna kabul buyur biz de,

Pişelim,eriyelim aşkının ateşinde…)

Ta ezelden,ebede mülkün mutlak hakimi.(84)

Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden

Kimseye,hiçbir güce asla hesap vermeden.

Celâl,azamet,kemal,izzet,kerem sahibi.(85)

Kullarına en iyi şekilde,adaletle

Davranan,ikram eden,dağıtan,paylaştıran

Sayılmakla bitmeyen sonsuz nimetlerini.

Zalimlerden alıcı,mazlumların hakkını.(86)

Her işi,her fiili adil,dengeli olan,

(Bütün işlerini denk,yerli yerinde yapan.)

İç içe sitemleri düzen içinde tutan.

(Her şey doğrudur,yanlış bir şey yoktur evrende,

Her şey gerekli her şey rolünün bilincinde.)

Zıtları istediği yerde toplayabilen,

(Özellikle Kıyamet koptuğunda Mahşer’de.)

İstediği zamanda kudretiyle,şanıyla.(87)

Cümle varlığı sonsuz boyutlu bir tek kare

Resim halinde gören,seyreden,düzenleyen,

Cümle yaratılmışı sınıf,sınıf toplayan,

Yaratılışlarının amaç ve işlevleri

Doğrultusunda tür,tür bir arada yaşatan.

Çok zengin,hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.(88)

Sonsuz hazinelerin,zenginliğin sahibi.

İstediğini maddi,manevi zengin kılan.(89)

Has kulunu istiğna kemâline erdiren.

(Çil,çil ziynetler,tahtlar,taçlar sizlerin olsun,

Rahman’dan her dem razı,selim kalp bizim olsun.)

İstemediği şeyin meydana gelmesine

Kolayca engel olan erişilmez gücüyle.(90)

(Koruyucu sebepler yaratarak önleyen

Mahlûkatın başına gelecek zararları.

Hak etmeyene o hak etmediği nimete

Erişmemesi için engel koyan,yaratan.)

Kullarının sıkılıp,bunalarak kendine

Dönmesi için elem,hüzün,zarar verici

Hastalık,belâ,çile gibi şeyler yanında(91),

Hayır,menfaat veren güzel şeyler yaratan.(92)

Bu tür düşünceleri,fiilleri kuluna

Hatırlatarak onun hayra ulaşmasına

Vesile olan,sonsuz hayır yolları açan.

Yerlerin ve göklerin sönmez ışıltısıyla(93)

Yürekleri ışıtan,aydınlatan coşkuyla,

Ölüleri dirilten ilminin ışığıyla…

(Yıldızlar,galaksiler dev ateş böcekleri,

O Nur’un çevresinde yanmak tek emelleri…)

Yanlış yolda yürüyen kula hidayet veren(94),

Dilediği kulunu Hakikate erdiren.

Bâtıldan,dalâletten uzak tutan,koruyan.

Her tür ihtiyaçları için yolu gösteren.

Çok büyük sayılarca olmalarına rağmen,

Yarattıkları biri birine benzemeyen.

Örneksiz ve modelsiz sonsuz türler yaratan.(95)

Güzelliğinin eşi,benzeri bulunmayan.

(Güzelsin,güzel Rabbim!Yarattığın her şeyde

İzi güzelliğinin ahenk,ahenk içinde.

Nereye,nasıl baksak dev san’atın,iraden,

Sönmez şavklar saçarak püskürür her zerreden.)

Varlığı hiç bitmeyen,bir sonu bulunmayan.(96)

Zama/mekân üstünde yalnızca hep var olan.

Her çeşit servetlerin geçici sahipleri

Yok olunca varlığı tek bitmeyecek olan.(97)

Her şeyin tek varisi,hakiki tek sahibi.

Ezeli takdirine göre bütün işleri

Yürüten,hikmetle bir sonuca ulaştıran.(98)

İnsanları hayırlı yollara irşad eden.

Çok sabırlı,suçlarda cezayı erteleyen.(99)

İnananlar içinde,inanmayan için de

Fiillerine göre karar vermek üzere,

Söz verdiği Gün’e dek bekleyen,tehir eden.

(Kainat mabedinde günahkâr bir kul,dünya…

Sonsuz rahmet önünde yer yok umutsuzluğa.

Hiçbir şeyin tadı yok,hiçbir şeyin dünyada,

ALLAH için dökülen gözyaşının dışında…

Rabbim!Unuttur bize Sen’den gayrı her şeyi,

Rabbim!Unuttur Senden gayri her şeye bizi.

Rabbim!İster bağışla,dilersen bağışlama,

Gitmem,gitmem kapından kül olup savrulsam da…

Tek emelimiz Sensin,ine dünya,ne ahiret,

Rabbim!Bizi “müslüman kullar” olarak haşret! )

____________________________________________________________________ 

1)-ALLAH(Hûvallahüllezi lâ ilâhe illâ hû),2)-Er-Rahman,3)-Er-Râhim, 4)-El-Melik,5)-El-Kuddûs,6)-Es-Selâm,7)-El-Mü’min,8)ElMüheymin,

9)-El-Aziz,10)-El-Cebbar,11)-El-Mütekebbir,12)-El-Hâlik,13-El-Bâri,

14)-El-Musavvir,15)-El-Gaffar,16)-El-Kahhar,17)-El-Vehhab,

18)-Er-Rezzak,19)-El-Fettah,20)-El-Âliym,21)-El-Kâbıdz,22)-El-Bâsıt,

23)-El-Hâfıdz,24)-Er-Râfi’,25)-El-Mu’izz,26)-El-Muzill,27)-Es-Semi,

28)-el-Bâsıyr,29)-El-Hakem,30)-El-Adl,31)-El-Lâtiyf,32)-El-Habiyr,

33)-El-Halîym,34)-El-Aziym,35)-El-Ğafûr,36)-Eş-Şekûr,37)-El-Aliyy,

38)-El-Kebiyr,39)-El-Hâfiyz,40)-El-Mukîyt,41)-El-Hasîyb,42)-El-Celiyl,

43)-El-Kerîym,44)-Er-Rakîyb,45)-El-Mücîyb,46)-El-Vâsî’,47)-El-Hâkiym

48)-El-Vedûd,49)-El-Mecîyd,50)-El-Bâ’is,51)-Eş-Şehiyd,52)-El-Hakk,

53)-El-Vekiyl,54)-El-Kaviyy,55)-El-Metîyn,56)-El-Velîyy,57)-El-Hamîyd,

58)-El-Muhsîy,59)-El-Mubdî’,60)-El-Mu’iyd,61)-El-Muhyî,62)-El-Mumît,

63)-El-Hayy,64)-El-Kayyûm,65)-El-Vâcîd,66)-El-Mâcîd,67)-El-Vâhîd,

68)-Es-Samed,69)-El-Kâadîr,70)-El-Muktedir,71)-El-Mukaddim,

72)-El-Muahhir,73)-El-Evvel,74)-El-Âhîr,75)-Ez-Zâhîr,76)-El-Bâtın,

77)-El-Vâlîy,78)-El-Müteâlîy,79)-El-Berr,80)-Et-Tevvab,81)-El-Müntakim

82)-El-Afûvv,83)-Er-Raûf,84)-Malik’ül Mûlk,85)Zûl’Celâli Vel’İkrâm

86)-El-Muksît,87)-El-Câmi’,88)-El-Ganîyy,89)-El-Muğnîy,90)-El-Mânî,’

91)-Ed-Dârr,92)-En-Nâfî,93)-En-Nûr,94)-El-Hâdîy,95)-El-Bedîy’,

96)-El-Bâkıy,97)-El-Vârîs,98)-Er-Reşiyd,99)-Es-Sabur.

 

9 Şaban 1430 Cuma

31 Temmuz 2009

 

El-Esmâu’l Husnâ'ya Ek

Sinsi tuzaklarını geçiren başlarına

Tuzak kurucuların Müslüman kullarına.(1)

Günah işleyenlere ceza veren azapla,(2)

Onları Cehenneme süren günahlarıyla.

Kullarını çileler,sevinçler,sınavlarla

Deneyerek ard arda olgunlaştıran aşkla.(3)

Her şeyi kudretiyle,ilmiyle,rahmetiyle

Kuşatan zaman/mekân üstü büyüklüğüyle.(4)

Hayırda da,şerde de-her nefsin tercihine

Göre-kulun yolunu açan,kolaylaştıran.

Dinde kolaylık veren,gücünün üzerinde

Bir yük,bir sorumluluk yüklemeyen kimseye.(5)

Manevi,maddi şifa veren tüm kullarına,(6),

Dünyada,ahirette koşan yardımlarına.(7)

Hayır işleyenlere ödül veren misliyle,

Onları cennetlere yerleştiren sevgiyle.

Çimlerden,çiçeklerden,yıldız kümelerine

Dek süsleyen evreni rakipsiz sanatıyla.(8)

Kullarına her zaman,her yerde el uzatan,

Dünyanın,ahiretin,nefsin oyunlarından

Sonsuz merhametiyle,kudretiyle koruyan.(9)

(Eğer istemiyorsan borçlu kalmak kimseye

En zengin,en cömertten,yalnız ALLAH’tan iste.)

İnsanlardan müstağni olabilirsin belki,

ALLAH’tan müstağniysen yandın kardeşim bil ki!)

Yerdeki,göklerdeki cümle yaratılmışı

Kusursuz bir şekilde,dengeyle,adaletle

Yöneten,düzenleyen yüce bilgeliğiyle.(10)

Bir arada insanca,kardeşçe yaşaması

İçin sinelerine koyan aşkı,inancı.

(ALLAH’la aramızda kat,kat kalın perdeler,

Partiler,mallar-mülkler,renk,renk,boy,boy idoller…)

Karanlığı yararak,içinden aydınlığı

Ve tohumu yararak dalları budakları,

(Gökyüzünü yararak bambaşka dünyaları…)

Çıkaran erişilmez,limitsiz kudretiyle.(11),

Yaratan,icat eden,açıklayan,ayıran(12)

Akları karalardan,doğruyu yanlışlardan(13)

Belâları def eden,koruyan,davet eden

Zaman üstü ölümsüz Mesaj’a,kurtuluşa.(14)

Hüküm verenlerin en adaletli olanı (15),

(Adalet yapı taşı yeryüzün,evrenin,

Kopmaz,aşınmaz bağı iç ve dış dengelerin.)

Merhamet edenlerin en,en merhametlisi.(16)

(ALLAH’ın belki en çok sevdiği şey affetmek,

En çok beklediği şey bizlerden,samimiyet.)

Gönülden duaları işiten,kabul eden,(17)

Her hükmünü yerine getiren,iş bitiren,

Her işinde,hükmünde tam isabet kaydeden.(18)

(ALLAH’ım,Senin kadar sabırlı olabilsek,

Mazlumun güleceği günleri görebilsek.)

Varlığı mevcudatın tüm ihtiyaçlarına

Yeten geniş,limitsiz sonsuz zenginliğiyle.(19)

Kuluna kendisinden,herkesten yakın olan,(20)

Vadinden hiç caymayan,sözünden hiç dönmeyen,(21),

Tamı tamına veren,eksiltmeden ödeyen.(22)

Şirkten.kötülüklerden.tüm manevi kirlerden

Samimi kullarını arıtan,temizleyen.

Her kusurdan,ayıptan koruyan,uzak tutan.(23)

Rızkları,nimetleri adaletle,hikmetle,

Rahmetle ihtiyacı kadar veren herkese.(24)

(Sebeplere saplanma,koş ”hikmet”in ardından,

Gümrah ışık pınarlar fışkırsın yüreğinden.)

Kalpleri parmakları arasında çeviren,(25)

Bazen ürperten,bazen yakan,hüzünlendiren…

Mü’minlerin sahibi,dostu,tek sığınağı,(26)

Onlara açan hayır,başarı yollarını.(27)

Kaçınılmaz,dehşetli Din Günü’nün Sahibi,(28)

Tek büyük terbiyeci,evrenin tek hakimi.(29)

 

Kâinat dergahında kesiksizdir zikrullah,

Eksik olmaz dillerden,gönüllerden Tek İlâh.

O anıldığı zaman mağralar saray olur,

O unutulduğu an,saraylar zindan olur.

ALLAH’tan uzak kalan ruh kuru dal gibidir,

ALLAH’a yakın gönül solmayan gül gibidir. (sönmeyen bir

Sultan’dan başkasından söz etmeye değer mi, ateştir.)

Canan’dan söz edenin sözü hiç kesilir mi?

Sultan’la birlikteysen âlem karşında olsun,

O’ndan mahrum kalmışsan âlem yanında olsun!

Ey Sevgili!Bu kadar tatlıysa cevrin,cefan,

Ah,kim bilir nasıldır lütfun,keremin,safan…

Herhangi bir can için can verebiliyorsan,

ALLAH için verecek bir şeyin yok mu insan?

Vallahi düşünmeden kalemimi kırarım,

Cümle yazdıklarımı bir Nazar’a yakarım!

İnsan için en büyük zillet,gaflet,hamakat

Bir “insan” olduğunun farkına varamamak!

Kendi kendini inkâr ALLAH’ı inkâr etmek,

En açık sezildiği boyut ALLAH’ın yürek…

Sen ALLAH’a köle ol,cihan da sana olsun,

Aradığı her şeyi senin bağrında bulsun.

En büyük ahmaklık ne?ALLAH’ı gücendirmek,

O’nda başka güçlerin önünde boyun eğmek.

ALLAH’a lâyık olmak hem çok zor,hem çok kolay,

O’nun tek istediği iddiasız çabalar…

ALLAH’tan,Peygamber’den başkasına bağlanan

Su çekmeye çalışan bir amâ kör kuyudan.

Diri bir insan için en büyük zafer nedir?

ALLAH’ın rızasına uygun ömür sürmektir.

________________________________________________________________

(1):Makir,(2):Muazzib,(3):Mukmil,(4):Muhit,(5):Müyessir,(6):Şafi,

(7):Şefi,(8):Sani(Müzeyyin),(9):Nâsır,(10):Müdebbir,(11):Falik,

(12):Fâtır,(13)Fâsıl,(14):Dafiğ,(15):Ahkem-ül Hakimin,

(16):Erhamurrahimin,(17):Kabil,(18):Kadi,(19):Kâfi,(20):Karib,

(21):Sâdık,(22):Müveffi,(23):Müzekki(Mutahhir),(24):Kasım,

(25):Mukallib,(26):Melca,(27):Mevlâ,(28):Malik-i Yevmid-Din

(29):Rab.

_______________________________________________________________

(*): Ahmed Hulusi,Harun Yahya ve İslâmi WEB sitelerinden yararlanıl-

mıştır.

 

 

Ş Ü K Ü R

Sonsuz şükürler olsun Alemler in Rabbi’ne,

Erişilmez lütfuyla,sınırsız kayrasıyla

Bu Sönmez Meş’ale’yi,Çağlar’ın idrakine

Tutacak gücü verdi bir günahkar kuluna…

En büyük acıları özümseyenler ancak

Hak kazanır en coşkun sevinçleri tatmaya…

Secde izleri olan,alınlar,canlar ancak

Kavuşurlar Canan’a alev kanatlarıyla….

Vuslat cehenneminin çılgın yalazlarıyla

Tutuşmadan Cananlar Cananı’na kavuşmak

Olmayacak duadır,bir ham hayaldir ancak!

Atıl ey can vuslatın dipsiz kanyonlarına,

Alev tarlalarından derdiğin kor güllerle

Koş koşabildiğince evrenlerin kalbine…

 

…V E   D U A

 

Allah’ım!Güzel Rabbim!Gönlümüzün Sultan’ı.

Yerlerin ve göklerin Tek Melik’i,Hakan’ı.

Ey Cananlar Cananı,ey Maşuklar Maşuku,

Gözlerimizin nuru,yüreklerin süruru,

Zevalsiz saltanatın Ölümsüz Hükümdar’ı,

Sanadır tüm övgüler,benzersiz Varlığına…

Lûtfeyle,kabul buyur bizi de kulluğuna,

-Onurlandır kulluğun misilsiz onuruyla.-

Varalım özgürlüğün tadına doya,doya,

Onurun,mutluluğun limitsiz coşkusuna….

Affet suçlarımızı,affetmeyi seversin,

Sen merhametlilerin en merhametlisisin…

Gizli ve açık,küçük,büyük,geçmiş,gelecek,

Görerek,görmeyerek,bilerek bilmeyerek

Sorumsuz davranarak işlemiş olduğumuz

Günahları setreyle sınırsız rahmetinle…

Selâm olsun seçtiğin,beğendiğin Elçi’ne,

Onun temiz,onurlu,seçkin ailesine,

Yıldız,yıldız ışıyan dava yoldaşlarına,

Onlar yolundan giden mahzun dolunaylara…

(Seçtiğin,lütfettiğin,nimet verdiklerinin

Doğru yoluna ilet,sapkın günahkârların

Gazabına uğramış zalim sapıtmışların

Çılgın Ateş’e varan yoluna değil Rabbim!)

Sana inanıyoruz,Sana güveniyoruz,

Sen’den,sadece Sen’den rahmet dileniyoruz.

Sana lâyık kul eyle,Elçi’ne lâyık ümmet,

Dünyada,ahirette Sana ve Ona yakın

-Mukarrebler,sıddıklar,şahitler,muttakiler,

Bilginler,Senin için can verenler,salihler…- (muhsinler)

Tescili tarafından yapılmış bir imanın

Sahibi has kulların arasında olmanın

Sevincini paylaşma fırsatını bahşeyle…

Koru,gözet ruh,beden,akıl sağlığımızı,

Son nefesimize dek inanç ışığımızı,

Sonsuzluk yollarında açık tut bahtımızı, (ufkumuzu)

Güzellik,iyilik ver dünyada,ahirette.

Bırakma elimizi,bizi kolla,lütfeyle

Maddi,manevi illet arazı olanlara,

Tüm dertlilere deva,tüm hastalara şifa,

Tüm yolculara safa,tüm borçlulara eda,

Saf akıl,ilim-sanat peşinden koşanlara

Hikmet,tefekkür,iffet,akledebilen yürek…

Bizleri bilinçlendir vahdet,cihat ve ümmet

Bilinciyle,birlikten doğar sevgi,güç,kuvvet.

Küfrün burgaçlarında çırpınan ruhları da

Aydınlat hidayetin kutlu ışıltısıyla.

Alınlarımız secde,yüreklerimiz iman

Mührüyle damgalansın,silinmesin hiçbir an.

Aydınlat önümüzü,ardımızı nurunla,

Yak,kavur içimizi,dışımızı narınla…

Bizi Sensiz,Kitapsız,Peygambersiz bırakma,

Kıyamet dehşetinde yüz çevirme,unutma!

Rabbim!Dağılmış olan işlerimiz topla,

Hayırlara dönüştür,sonuçlandır hayırla…

Her alanda/cephede başarı ver İslâm’a,

Zalimler karşısında üstünlük mazlumlara,

Müstekbirlere karşı mahzun muztazaflara.

Zaman üstü ülkenin mahzun yurttaşlarına…

Yerlerin ve göklerin,dünyanın ahiretin

Varisleri olsunlar izninle,kereminle…

Dünyanın,ahiretin,şeytanın nefsimizin

Fitnesinden,şerrinden koru bizleri Rabbim!

Bizi Senin,Furkan’ın,Resûl’un ahlâkıyla

Ahlâklandır,güçlendir,özgürleştir hakkıyla.

Gül soluklarımızla,gülşenleşsin iklimler,

Düğün derneğe dönsün ızdıraplar,çileler,

Açsın kapılarını,sonsuz kanatlarını

Geçit vermeyen çöller,kuşlar,gökler,yürekler,

Bizi öldürmek için gelenler dirilsinler…

Büyüsün,büyüdükçe sevgileşsin nefretler,

Ebedi ilkbaharı yaşayalım aşkınla…

Kitab’ın her harfinden ibret,ders alabilen,

Sonsuz âyetlerinle,en büyük âyet olan

Kendimiz görecek gözler,duyabilecek

Kulaklar bahşeyle Sen ve akleden bir yürek.

Bütün ömrümüz geçsin karşılıksız vererek.

Kur’an’ı,evren(ler)i ve insanı “oku”yan,

Okudukça anlayan,adam gibi yaşayan,

Senin için ağlayan,gülen,buğzeden,seven,

Senin hoşnutluğunu kazanabilmek için

Hayatını severek ortaya koyabilen,

Her adım,her solukta içten çaba gösteren,

Kendi kendini yenmiş kahraman müminlerden,

Aklını aşanlardan,çıldırayazanlardan,

Beytullah’ra,Ravzâ’da,Arafat’ta,Mina’da

Muztazaflar,nankörler için gözyaşı döken,

(“Amin!” diyorum “Amin!” diyenlerle birlikte,

Ve tövbe ediyorum tüm tövbe edenlerle.)

Şahadet iksirini Elinden içenlerden,

O güzeller güzeli Cemal’in görenlerden,

Görüp de ebediyen mest olup gidenlerden

Eyle bizi ne olur,mahrum etme sevginden.

Sana sığınıyoruz-Senden-Sana ey Rabbim!

Yüce Yargılama’da gelme görmemezlikten.

Dağılsın üstümüze abanan karanlıklar,

Karanlığın içinden püskürsün aydınlıklar,

Boşalsın sağanaklar,yeşersin patikalar,

Taşa,taşa ırmağa dönüşsün kör kuyular,

Okyanus olduğunu fark etsin okyanuslar…

Dalgalansın Barış’ın sancağı ufuklarda,

İnsanlık hisarının en yüksek burçlarında.

 

Aradığını bizde,bizde bulsun İnsanlık!

Mutluluksa mutluluk,iyilikse iyilik,

Özgürlükse özgürlük,güzellikse güzellik,

Adaletse adalet,uygarlıksa uygarlık,

Dürüstlükse dürüstlük,içtenlikse içtenlik,

Faziletse fazilet,bilgelikse bilgelik…

Velhasıl-her yönüyle-insanlıksa,insanlık…

 

Dosta,düşmana büyük dilini yutturacak,

Yüzyıl’ı,Yüzyılları peşinden koşturacak

Zamanlar/yerler üstü vahiy uygarlığını

Yeniden ihya/tesis edelim hep birlikte,

İnsanoğlu yaşasın ikinci şafağını….(…baharını )

 

D İ L E K

Elimizden geldiği kadar iyi niyetle

Senin hoşnudluğunu kazanmak ümidiyle,

Sonsuz yardımlarınla,izninle,ilhamınla,

İnanarak çağları aşan,sarsan gücüne

Ortaya koyduğumuz En Güzel Söz hakkına,

Ulu,yüce,ölümsüz,ulaşılmaz Zat’ına

Bir adım,birkaç soluk yaklaşma tutkusuyla

Gösterilen çabayı,cehdi boşa çıkarma!

Günahkârız,garibiz,bizi kapından kovma!

Zaman üstü,muhteşem Kelâm’ı insanlarla

Paylaşma coşkusunu,mutluluğunu tatma

Güzelliğini bahşet,hiç lâyık olmasak da.

Biz kendimizden geçtik,feda olsun canımız…

Yeter ki,yüreklerde sönmesin ışığımız,

Yeter ki,tek taraflı bozulmasın andımız,

Yeter ki,ellerimiz kalmasın böğrümüzde,

Yeter ki,nadanlara faş olmasın sırrımız,

Aşıklar listesinden silinmesin adımız.

Yeter ki,gurublara dönmesin şafağımız,

Duasızlar(l)a olsun içten dualarımız,

Kardeş muztazaflarla kutsal ızdırabımız…

Sonsuz basamaklı bir merdiven başındayız,

Ya da sonsuz rakımlı Dağ’ın eteklerinde.

Kıyısız ummanların,yankısız kanyonların,

Mevsimsiz ormanların,ateş çukurlarının,

Güneşsiz,dolunaysız,yıldızsız ufukların,

Boynu bükük olmayan buğday tarlalarının

Uğultulu,gizemli,loş kıyılarındayız….

Adım atışlarımız,soluk alışlarımız

Ona göre olmalı,bakış açılarımız,

İlk adımlarımızda,ilk soluklarımızda

Tökezleniveririz yoksa yolun başında,

Ağzımızla kuş tutsak bakmazlar yüzümüze…

Aşklarımız sahteyse,seyrekse saflarımız

Nasıl gerçekleşecek büyük rüyalarımız?

(Bir gün gerçekleşir mi…..)

_____________________________________________________________________________

K A Y N A K Ç A

 

 

1)- Hayat Kitabı KUR’AN(Gerekçeli Meâl-

Tefsir. (Mustafa İSLÂMOĞLU )

 

2)- Hak Dini Kur’an Dili (Meâl/Tefsir )

(Elmalılı Hamdi YAZIR.)

 

3)- İlmin Işığında ASRIN KUR’AN TEFSİRİ.

(Celâl YILDIRIM.)

 

4)- Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali.

(Hazırlayanlar:Prof.Dr.Ali ÖZEK,Prof.Dr.

Hayrettin KARAMAN,Doç.Dr.Ali TURGUT,

Doç.Dr.Mustafa ÇAĞRICI,Doç.Dr.İbrahim

Kâfi DÖNMEZ,Doç.Dr.Sadrettin GÜMÜŞ.)

(Hadimü’l-harameyni’ş-şerifeyn Kral Fehd

Musfhaf-ı Şerif Basım Kurumu.)

 

5)- Kur’an-ı Kerim Ve Türkçe Kelime Meâli.

Türkçe Meâl Yazarı:Hâce Ahmet DİDİN

Hazırlayan:Tarık POLAT (Ank.Ünv.İlh.Fak.

Yük.Lis.Öğr. (Rayihâ Yayınevi.)

 

6)- Kur’an Yolu (Türkçe Meâl Ve Tefsir )

Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN-Prof.Dr.Mustafa

ÇAĞRICI-Prof.Dr.İbrahim Kâfi DÖNMEZ-

Prof.Dr.Sadrettin GÜMÜŞ.

(Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.)

 

7)- Türkçe Kur’an-ı Kerim.

(Prof.Dr.Yaşar Nuri ÖZTÜRK )

 

8)- İlham ve sezgi.

 

Sitenin Telif Hakkı(C) ahmed kanyilmaz'a aittir.www.kanyilmaz.com 2006-2009-desing by sErgun